GLOB CENTER  jest krajowym organizatorem programów porównań międzylaboratoryjnych.

Porównania międzylaboratoryjne prowadzone są przez koordynatora z dziesięcioletnim doświadczeniem pracy w laboratorium akredytowanym i dwuletnim w organizowaniu badań biegłości w zakresie fizykochemii żywności i kosmetyków.

Dlaczego Glob Center?

 • Krajowy organizator porównań międzylaboratoryjnych. Siedziba główna i oddział na terenie Polski.
 • Dostęp do doradcy na terenie kraju.
 • Szeroki zakres porównań w kierunku fizykochemicznych, fizycznych i sensorycznych badań.
 • Sprawne dostarczenie raportów.

Programy porównań miedzylaboratoryjnych.

 • Żywność.
 • Pasze.
 • Kosmetyki.
 • Produkty codziennego użytku.

Jakie korzyści niesie udział w porównaniach?

 • Podnoszenie jakości wykonywanych analiz.
 • Monitorowanie jakości wykonywanych badań.
 • Możliwość porównania własnego wyniku z innymi laboratoriami.
 • Ocena sprzętu wykorzystywanego do badań.
 • Szkolenie i doskonalenie personelu laboratorium.
 • Dowody kompetencji dla potencjalnych klientów laboratorium.

Idea powstania GLOB CENTER zrodziła się w latach mojej czynnej pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Nie dla wszystkich metod badawczych popularni organizatorzy mieli dostępne programy ILC/PT. Laboratoria musiały radzić sobie same z wyjątkowymi oznaczeniami czy matrycami. Brakuje na rynku organizatorów, którzy zajmowały by się na rynku polskim szerokim zakresem porównań, nie tylko w żywności, ale również i w wodzie oraz w chemii gospodarczej – kosmetykach jak i przedmiotów codziennego użytku.

Laboratorium potrzebuje obiektywnej oceny statystycznej swojego wyniku, który wydaje na zewnątrz klientowi. Nad tym właśnie chcemy się skupić, aby ocena porównania była obiektywna i sumienna, a nasi klienci z zadowoleniem wracali do nas po kolejne porównanie.

Podstawowym zadaniem GLOB CENTER  jako Organizatora Porównań Międzylaboratoryjnych jest profesjonalne świadczenie usług obejmujących organizację i przeprowadzanie porównań mających na celu ocenę  biegłości uczestnika. Mając na uwadze wymagania i zadowolenie Klientów, bezpieczeństwo podczas organizacji Porównań Międzylaboratoryjnych oraz jakość świadczonych usług, dążymy do profesjonalnej organizacji i przeprowadzania oceny biegłości laboratorium zgodnie z ustalonymi programami oraz zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług.

Celem Polityki Jakości jest:

 • Ciągłe, nieustanne doskonalenie systemu zarządzania
 • Realizowanie Badań Biegłości zgodnie z opracowanym harmonogramem, spełniającym oczekiwania Klienta
 • Dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych sprawozdań z Porównań Miedzylaboratoryjnych
 • Zapewnienie klientowi poufności informacji i praw własności oraz prawa do wnoszenia skarg i wyrażania swoich opinii.
 • Troska o klienta.
 • Przestrzegania obowiązujących norm i przepisów.

Cele Polityki Jakości realizowane są poprzez:

 • Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnymi z PN EN ISO/IEC 17043:2011
 • Zatrudnianie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, rozumiejących Politykę Jakości oraz zasady wynikające z systemu zarządzania
 • Utrzymanie kwalifikacji pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
 • Stosowanie udokumentowanych analiz analitycznych i metod statystycznych.
 • Zapewnienie dostępności dokumentów opisujących systemu zarządzania dla całego personelu GLOB CENTER, znajomości ich treści i stosowania ich w codziennej pracy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi na sygnały płynące od Klientów.
 • Podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Gwarantowanie Klientom bezstronności i niezależności w zakresie planowania, organizacji i przeprowadzania Porównań Międzylaboratoryjnych.